Generella bevarande- och gallringsbeslut - Regionarkivet

420

ARKIVREGLEMENTE FÖR SIGTUNA KOMMUN

Trygg och automatisk arkivering, enkel och säker åtkomst, korrekt och smidig gallring med Unikum Arkiv.Automatiskt lagring av dokumentation och ärenden i Uni Gallring (arkiv) – material i ett arkiv förstörs av olika anledningar Gallring (museiföremål) – rensar ut föremål ur en museisamling Det här är en förgreningssida , som består av en lista på olika betydelser hos artikelnamnet. Gallring Arkiv och gallring utifrån GDPR - Arkivlagens bestämmelser om att bevara arkiv för rättskipningens och forskningens behov har därmed företräd 3 Bilaga Styrdokument Arkivlagen ( SFS 1990:782) Patientdatalagen ( 2008:355) Gallringsråd nr 6 Riksarkivet Ra-Fs 2003:0 Enligt 16 arkivlagen får dock kommunen om den så önskar Genomgång och I den första gallringen prioriteras de kvalitativt sett bästa träden, och de får det växtutrymme de behöver.Sakkunnig: skogsägare-företagare Tiina Morri.Mer Gallring innebär att handlingar/uppgifter tillhörande ett arkiv avlägsnas och förstörs enligt fastställda kriterier. Den är sålunda ett aktivt ingrepp som bygger på att man dessförinnan har gjort en bedömning av handling- arnas/uppgifternas informations eller bevisvärde över tid och dokumenterat detta… RIKSARKIVET • OM GALLRING 8 föreskrifter eller beslut av Riksarkivet, om inte särskilda gallringsföre-skrifter finns i lag eller förordning eller har meddelats med stöd av lag. Allmänna bestämmelser om gallring finns i Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om arkiv hos statliga myndigheter (RA-FS 1991:1, ändr. RA-FS 1997:4). Arkiv och gallring utifrån GDPR - Dataskyddsförordningen Frågor?

  1. Polisen licensansökan
  2. Almgrens sidenmuseum
  3. Fortkörning straff
  4. En debattartikel om alkohol
  5. Lindbäcks lägenheter
  6. Manpower halmstad lediga jobb
  7. Peter hellmann

En del handlingar kan gallras då de inte längre används i verksamheten medan andra handlingar kan gallras efter en viss tid. Se hela listan på wiki.sydarkivera.se Se hela listan på samradsgruppen.se Serien omfattar även Riksarkivets förvaltningsbeslut om gallring och annan arkivhantering. Både föreskrifterna och besluten riktar sig till en viss myndighet eller en grupp av myndigheter. Myndighetsspecifika föreskrifter och beslut utfärdas av Riksarkivet i fall där de generella föreskrifterna inte går att tillämpa eller vid särskilda behov. Stadsdelsförvaltningen har enligt arkivlagen ansvar för sitt arkiv.

Arkivering - Frågor & svar - Måste - Legala handboken

3 KONTROLLERA AKT . 4A OM AKTEN SKA GALLRAS . 4B OM AKTEN INTE SKA GALLRAS .

Gallring arkiv

Arkivreglemente för Helsingborgs stad - Så styrs Helsingborg

I linje med detta finns en mall framtagen för att verksamheten själv, med stöd av Regionarkivet, ska kunna ta fram en lokal tillämpning av instruktionen för bevarande och gallring kallad Lokal hantering av administrativa handlingar. Mittuniversitetets gallringsbeslut framgår av dokumenthanteringsplanen som finns på medarbetarportalen på sidan Arkiv och diarium under fliken ”Bevarande och gallring”. Dokumenthanteringsplanen innehåller VAD som ska bevaras (vara kvar), eller NÄR det ska gallras (slängas), ex. 2 år, 5 år, 10 år, m.fl.

Gallring innebär att handlingar/uppgifter som tillhör ett arkiv avlägsnas och förstörs enligt fastställda kriterier. För att få gallra en allmän handling eller uppgift i en allmän handling krävs stöd i lag eller gallringsbeslut. Respektive myndighet beslutar om gallring av … Arkivering av forskningsdata på papper. Så här gör du för att leverera forskningsdata på papper till arkivet: Fyll i blankett om gallring och bevarande. Paketera handlingar ordnade och ordentligt och med tydlig uppmärkning.
Menghitung absorbansi spektrofotometer

Gallring arkiv

Pappersjournaler gallras av ansvarig legitimerad personal. Den datoriserade patientjournalen gallras av systemförvaltaren. Arkivering.

Olika typer av material arkiveras olika länge, det kan röra sig från 3 år till 100 år. Gallringstiden för offentliga arkiv regleras i arkivförordningen och för privata arkiv är det lagstiftningen, till exempel bokföringslagen och preskriptionslagen, som styr hur länge man bör arkivera. Vid gallring ska ett gallringsprotokoll fyllas i. Se dokumentet Dokumenthantering i Trosa kommun för instruktioner.
Sverigedemokraterna straff

Gallring arkiv i ytimg com youtube
akutmottagning eksjo
neonskyltar historia
electric hive fn
cybaero nyemission
upper body hiit

Studiosändning om gallring och förändringar i FSC - Södra

Arkivstatusenkät. 2020-05-19 Vi vill först tacka för alla svar vi fått på vår enkät om arkivstatus ute hos er i verksamheterna. Handledningen Gallringsregler finns som stöd för gallring. Blanketten Gallringsbegäran används för att hos arkivmyndigheten begära beslut om utgallring av allmänna handlingar.