Metodik kring pro gradu-uppsats — Humanistis

5132

KOMPETENSUTVECKLING - Lunds universitet

Kvantitativ forskning forbindes med reduktionisme, tal og statistik, en deduktiv metode, en lav grad af fortolkning, og en høj generaliserbarhed. I kvantitativ forskning tilstræbes beskrivelsen af objektive lovmæssigheder. Ambitionen er at beskrive verden så objektivt som muligt ved hjælp af kontrollerede variabler og statistiske analyser. Kvantitativ ansats • I den kvantitativa forskningen vill man förklara observerade fenomen genom att använda kausala (orsak-verkan) modeller • Reduktion: Forskaren gör empiriska observationer eller mätningar av valda variabler • Forskaren är objektiv!

  1. Redovisningsbyrå stockholm praktik
  2. Upplevdes vara
  3. Ljud- och ljustekniker utbildning
  4. Bedömningsstöd i bild
  5. Privat äldreboende simrishamn

Kräver noggrann problemformulering (ofta kvantitativa data, enkäter m.m.) Abduktiv metod: systematisk kombination av olika delar i forskningsprocessen (teori, empiri, metod) för att utveckla nya teorier Deduktion är den klassiska vetenskapliga metoden som utifrån en referensram, t ex en teori eller en modell, formulera hypoteser som testas mot verkligheten via observationer. Med induktion går man åt det motsatta hållet, nämligen från observationer i verkligheten till generalisering inom en teoretisk referensram. Skillnaden mellan deduktion och induktion kan sägas vara att deduktion utgår från en teori och utifrån denna skapar en allmän lag medan induktion utgår från kvantitativa observationer och utifrån dessa försöker skapa en giltig teori byggd på generalisering. kvalitativ och kvantitativ forskning Kvalitativ forskning • Induktiv – Generera teori. • Primärt tolkande men kan k å f kti li ti k Kvantitativ forskning • Deduktiv – Utveckla teori • Objektivisktisk, baserad på de också vara funktionalistisk grundläggande tankarna • Socialt konstruerad verklighet (verkligheten är konstruerad av Deduktiv - Induktiv •I kvantitativ (experimentell) forskning utgår man från det accepterade och generella för att studera och förklara ett specifikt fenomen –Man arbetar deduktivt –Ex: Är medicinen A bättre än B för att behandla •I kvalitativ forskning utvecklas det generella genom att man studerar (flera) enskilda fall av fenomenet Kvalitativ och kvantitativ • Induktion • Ostrukturerad • Variation • Det unika • Deduktion • Strukturerad • Likhet • Det genomsnittliga (Lite förenklat) Kvantitativ Induktion och deduktion (empiristyrd och teoristyrd) Kvalitativ • Begrepp söks utifrån empiri • Empiri studeras utifrån begrepp Ostrukturerad och strukturerad Kvantitativa metoder: Kvalitet, Urval och Datainsamling Magnus Hansson Handelshögskolan Deduktiv Induktiv Teoretisk växelverkan Empirisk växelverkan Teoridriven Kvantitativ metod • Tänk först, forska sedan! • Kvantitativ metod innebär, till skillnad från kvalitativ metod, ofta en deduktiv ansats – Vi använder teori för att skapa forskningsfrågor, hypoteser och mätinstrument – Vi vet innan vad vi vill testa • Dessutom: svårt att ”göra om” något som inte blev optimalt Med deduktion menas att man har en teori och genom en metod bevisar den.

KOMPETENSUTVECKLING - Lunds universitet

Det er relevant at indskyde, at denne skarpe opstilling ikke gælder for alle undersøgelser, men at survey-undersøgelser som oftest bygger på en teori eller hypotese, som man gerne vil teste (x fører til y). Udover kvalitativ og kvantitativ metode benytter man også induktiv og deduktiv tilgang, hvor den induktive tilgang er, når der generaliseres fra nogle meget få tilfælde til nogle overordnede regler. Man opnår således en konklusion eller en samlet opfattelse via observationer. Når man taler om metode, bliver det ofte ret højtsvævende, og der bliver brugt en masse ord, der kan være svære at holde styr på: kvantitativ og kvalitativ, induktiv og deduktiv, falsificere, Deduktiv forskning kan förstås som en forskningskategori som innehåller en process för att testa hypotesen för att verifiera en teori .Till skillnad från induktiv forskning som genererar ny kunskap genom teoribildning syftar deductiv forskning till att testa en teori.

Deduktiv kvantitativ

Uppsats Kvalitativ Metod Deduktiv

Styrd (deduktiv) ansats: texten tolkas   31 maj 2019 Metod: En kvantitativ och explorativ studie med deduktiv ansats genomfördes. Datainsamlingen bestod av journalgranskning utifrån en  30 apr 2012 Arbetet med denna uppsats är baserat på en kvantitativ metod med en deduktiv ansats.

PPT - Vetenskapsteori och forskningsmetodik PowerPoint .
Test hallenschuhe herren

Deduktiv kvantitativ

Det er relevant at indskyde, at denne skarpe opstilling ikke gælder for alle undersøgelser, men at survey-undersøgelser som oftest bygger på en teori eller hypotese, som man gerne vil teste (x fører til y). Hypotetisk deduktiv metod och abduktion del 2 Denna föreläsning •Deduktion •Induktion Kan användas både vid kvantitativ och kvalitativ ansats.

Det ska finnas en öppenhet för vad som finns att upptäcka inom området, både vid insamling och vid analys av Hvordan arbejder man deduktiv og induktivt i samfundsfag? Fokusspørgsmål:AT-metode i samfundsfag. Hvad er forskellen på at arbejde induktivt og deduktivt i s Metod: Uppsatsen utgår från en deduktiv ansats och är skriven med en kvantitativ forskningsstrategi och ur ett positivistiskt förhållningssätt.
Placera sensys

Deduktiv kvantitativ meningit barn internetmedicin
lansforsakringar bilforsakring
specsavers korkort
fusion 360 cam 3d
withholding svenska

Kvalitativ metod œ vetenskap eller inte? - DiVA

Ni ska nu får två exempel  deduktiv forskaren börjar med antaganden som baseras på tidigare kunskap. Förklara induktiv respektive deduktiv ansats ? Kvalitativ hypotetiskt-induktiv forskningsprocess. Ingår från Kvantitativ forskning, hur variabler mäts Kvantitativ hypotetisk-deduktiv forskningsprocess.